دکتر حمید وحیدی

متخصص پوست و مو


مطالب و مقالات

تماس با ما

تزریق فیلر و جربی در صورت

براي رفع چين وچروك صورت راه هاي گوناگوني وجوددارد،ازاستفاده ازانواع كرم هاوپمادها که بیشتر جنبه پیشگیری دارد و لیزر و پرتوهای عجیب و غریب رادیو فرکوینسی واولترا سوند ونخ لیفتینگ وجراحي. داروهانمي توانندچين وچروك هارابرطرف كنند،بلكه بيشتردرجهت جلوگيري ازبوجودآمدن وياپنهان كردن آنهابكارمي روند.جراحي نيزمشكلات وعوارض خاص خودرادارد.تزريق پركننده هاي پوستي يك راه حل كم خطر،سريع وموثربراي رسيدن به اين مقصوداست.fat injectionsFAT-GRAFTING

اين تزريقات درچه افرادي توصيه مي شود ؟
تزريقات براي پركردن فرورفتگي هاوچين وچروك پوست صورت به كارمي رود. اين روش درچندموردمناسب است: *كساني كه چروك هاي كم عمق دارند. *بيماراني كه مايل به جراحي ليفتينگ نبوده يابه دلايلي جراحي درآنان مجازنيست. *درمواردي كه به دلايلي همچون سالك ياآكنه زخم هاي عميق وگوددارند. *براي ازبين بردن چين درنقاطي كه جراحي قادربه ازبين بردن آنهانيست مثل خط خنده *افرادي كه لب هاي كوچكي داشته ومايل به حجيم تركردن آن باشند.

موادموجوددراين گونه تزريقات چه خصوصياتي بايدداشته باشند؟
1-خطري نداشته باشند .
2-نتيجه قابل پيش بيني داشته باشند.
3-ارزان باشند.
4-اثرطولاني مدت داشته باشند.
5-ايجادكمترين درددرزمان تزريق داشته باشند.
6-ايجادآلرژي نكنند.
7-درزيرپوست طبيعي به نظربرسند.

اين تزريقات چندنوع مي باشندومزيت ومعايب هركدام چيست ؟
اين تزريقات ياچربي هستندكه ازخودفردگرفته مي شود،ياموادساختني چربي هابايدازنقاطي ازبدن مثل شكم ياپهلوگرفته وپس ازفرآوري هايي به شكل مايع تزريق درآيد.انگاه آنهارابوسيله يك سرنگ وسرسوزن ظريف درلايه هاي زيرپوست تزريق مي كنند. حسن بزرگي چربي اين است كه چون ازخودفرداست احتمال خطرحساسيت وپس زدن راندارد.ايرادآن يكي نيازبه برداشتن ان ازبدن است كه مشكلات خاص خودرادارد. دومين ايراد درموردچربي هاجذب آنان است،به نحوي كه پس ازمدتي ممكن است مقدارزيادي ازآن جذب شده ودرنقاط حساسي مثل لب ايجادنامنظمي وناهمگوني كند. به جزچربي ها،ديگرموادساختگي هستندكه برخي ازآنان بيولوژيك بوده(يعني ازانسان،حيوانات ياباكتري هاگرفته شده)وبرخي كاملاًمصنوعي است. درساخت تمامي انهاسعي شده است كه كاملاًاستريل تهيه شده وهيچگونه بيماري عفوني ازطريق آنهاانتقال نيابد.به علاوه تلاش شده كه ريسك واكنش وآلرژي درآنان به حداقل برسد. برخي ازاين مواددرقسمت هاي عمقي پوست وبعضي ازآنان زيرپوست تزريق مي شوند. حسن بزرگ اين موادآماده عدم نيازبه برداشتن شان ازنقطه اي ازبدن است ولي درمقابل چربي احتمال عفونت وحساسيت درآنهابيشتراست.
پايداري موادساخته شده چقدراست؟ بستگي به نوع آنهادارد،اصولاًهرچه ماده طبيعي تروبيولوژيك ترباشد.مثلاًكلاژن عموماًبين 6تا12ماه جذب مي شوند.ولي موادساختني همچون آرتفيل دايمي اند. نحوه بي حسي قبل ازاين تزريق چگونه است؟ بسته به ميزان،مكان ووسعت تزريق،نوع بي حسي متفاوت است.اصولاً3نوع روش براي بي حس كردن موضع وجوددارد؛ماليدن پمادهاي بي حس كننده،گذاشتن يخ وتزريق ماده بي حسي.اگرنقطه موردنظرحساسيت كمتري داشته باشدمثل خط اخم،ازروش هاي غيرتزريقي ودرنقاط حساسترمثل لب ازتزريق ماده بي حس كننده استفاده مي شود. روش تزريق چگونه است؟ نحوه تزريق درمطلوبتربودن وكم خطرتربودن آن بسيار مهم است

Img_f0a4223fcdd4428

67656521749503062987[1]
پزشك معالج بايداولاًشناخت دقيق وكافي ازساختمان پوست (به خصوص درصورت)واجزاي صورت داشته باشد.ثانياًبه تكنيك اين روش كه شامل محل مناسب،مقدارتزريق وقراردادن اين مواددرلايه هاي مناسب پوستي است كاملاًآشناباشد. بدين منظورپس ازبي حس كردن موضع واطمينان داده به بيماربه وسيله سرنگ مخصوص وسوزن هايي ظريف بازاويه اي درست ميزان دقيقي ازدارو دريكي ازلايه هاي پوستي ويازيرپوستي تزريق مي گردد.

آياهمه افراد مي توانندازاين تزريق هااستفاده كنند ؟
بلي،تنهادركساني كه سابقه حساسيت شديدبه اين موادرادارندنبايدبه كاررود.همچنين افرادي كه داروهاي ضدانعقادوآسپيرين يابروفن ياداروهاي مشابه مصرف مي كنندبايديك هفته قبل آن راقطع كنند.

اين تزريقات عوارضي هم دارند ؟
ميزان كمي درد،تورم وكبودي ازپيامدهاي معمول اين تزريقات است كه پس ازچندروز به حالت طبيعي برمي گردد. ادامه يافتن دردوتورم ممكن است به علت عفونت ياواكنش به موادباشدكه قالب آنهابه درمان آنتي بيوتيكي پاسخ مي دهند. درمواردكمي احتمال عدم تقارن وناهماهنگي درمحل تزريق ويادرمقايسه باطرف مقابل بوجودآيد.

چه نكاتي پس ازتزريق بايدرعايت شود ؟
*عدم قرارگرفتن زيرنورخورشيدبراي چندماه ويااستفاده ازكرمهاي محافظت كننده
*عدم فعاليت سنگين به مدت 24ساعت
*قراردادن كيسه يخ به مدت 24ساعت
*محل تزريق رادرروزهاي اول نبايدماساژداد.

Img_6facbe16e75443d Img_be56fa733cfb412

تزريق چربي دراين روش بافت چربي ازقسمتي ازبدن خودفردبرداشته شده وبه قسمت ديگري ازبدن پيوندزده مي شود.چربي نوعي فيلرياحجم دهنده طبيعي است كه كاربردهاي زيادي درطب وزيبايي دارد.

تزريق چربي به منظورجوانسازي وزيبايي براي تمام افرادوباهرسني قابل انجام است وكاربرد آن درمواردزيراست :
1-كم شدن بافت چربي وايجاد چين وچروك بدليل افزايش سن درنواحي مختلف صورت مثل خط خنده،خط اخم،پلك واطراف چشم گونه وشقيقه ها
2-پركردن مناطق لاغرفرورفته صورت مثل گونه وزيرچشم
3-برجسته سازي لب ها،گونه ها،چانه
4-برجسته سازي باسن
5-بزرگ كردن سينه هاوبازسازي سينه
6-جوانسازي دست وكاهش ظاهري عروق زيرپوست
7-پركردن اسكارياجاي زخم فرورفته وسوختگي ها
8-ليفت صورت(كشيده ترشدن پوست)بدليل پركردن حجيم كردن صورت(رفع افتادگي وشلي پوست)
9-جوانسازي ناحيه تناسلي بانوان

مزاياي تزريق چربي
*چربي ازبدن خودفردگرفته مي شودوصددرصدطبيعي است واحتمال .اكنش آلرژيك وپس زدن پيوندوجودندارد.
*مقداركافي ازآن دراكثرافرادبراي تزريق درنواحي موردنيازوجوددارد.
*تقريباًازچربي زيرپوست درهرنقطه اي ازبدن مي توان بدين منظوراستفاده كردولي نواحي پهلوها،رانها،كنارزانووزيرشكم معمولاًچربي مقاومتري دارد.
*دوام آن ازبسياري فيلرهاي قابل جذب (هيالورونيك اسيدها)بيشتراست.
*عوارض آن كم،هزينه آن مناسب بوده ومي توان آن راهرچندباركه لازم است تكراركرد.
*چربي بعدازتزريق خونرساني مي شودوبابدن مانندپيوندپوست جوش مي خوردوجزئي ازبافت بدن مي گرددوبنابراين امكان جابه جايي وياحركت درزيرپوست ندارد.
*مي توان آن رايكبارتهيه دردفعات بعدي دريخچال به مدت 6ماه نگهداري كرد.

معايب تزريق چربي
*نتايج تزريق چربي كاملاًوابسته به تكنيك انجام آن داردواگرپزشك دراين امرتجربه كافي نداشته باشدنتايج ماندگارنخواهدداشت وپس ازيكي دوباركاملاًازبين خواهدرفت. *دورنقاهت آن معمولاً2هفته مي باشدكه دراين 1تا2هفته تورم درناحيه تزريق شده وجوددارد.

تزريق چربي به چه صورت انجام مي شود ؟
ابتدامحل برداشت چربي ضدعفوني مي شودوتحت شرايط استريل،بي حسي موضعي انجام مي شودوبااستفاده ازسرنگهاي مخصوص كه به سرآنهاكانولاهاي مناسب وصل شده وازطريق سوراخ كوچكي چربي هاي زيرپوست بافشاركم كشيده شده وچندين بارباسرم شستشوداده مي شودتاخون وسايرموادازآن جداشود.بعضي ازپزشكان ازسانتريفيوژجهت جداسازي كامل سرمهاازبافت چربي استفاده مي كنند.چربي آماده شده به داخل سرنگهاي يك سي سي كشيده مي شودوآماده تزريق مي شود. محلي راكه قراراست دران تزريق چربي انجام شودضدعفوني وبي حسي موضعي انجام مي شود.سپس به سرسرنگ يك سي سي كانو ل هاي مخصوص وصل شده وتزريق چربي به محل موردنظرانجام مي شود.اين عمل به صورت سرپايي درمطب انجام مي شود.اكثراًبابي حسي موضعي وگاهي بيهوشي خفيف انجام مي پذيرد.

طول مدت عمل يك تاسه ساعت بوده كه به وسعت محل عمل ومقدارتزريق بستگي دارد. توصيه هاي پس ازعمل تورم ودرددرمحل تزريق چربي ومحلي كه چربي ازآن گرفته شده عادي مي باشدكبودي معمولاًدرزيرچشم هامي باشدوبتدريج درطي چندروزتا2هفته برطرف مي شود.جهت جلوگيري ازجابه جايي چربي تزريق شده بهتراست تاچندين روزبه محل دست نزنيم.اگرتزريق به ناحيه صورت انجام شده بايدتاچندروزموقع استراحت سرخودراكمي بالاترازبدن قراردهيم تامحل ورم نكند.وهمچنين موقع كارسرخودراخم نكنيم .معمولاًبايديك هفته ورزش سنگين رامتوقف كرد.جهت جلوگيري ازعفونت چندروزآنتي بيوتيك مصرف مي شود.جهت كنترل دردمسكن،استامينوفن كافي است.

ماندگاري چربي چه مدت مي باشد ؟
ماندگاري چربي رادرمحل تزريق به دقت نمي توان مشخص كرد.درهربارتزريق درصدي ازسلول هاي چربي زنده مي مانندوماندگارخواهندبود.ماندگاري چربي درنواحي اي ازبدن كه كمترحركت مي كندمانندگونه ها،زيرچشم،پشت دست وسينه بيشتراست ودرنواحي اي ازبدن كه دائماًدرحركت مي باشندمانندلب واطراف دهان كمتراست.معمولاًچربي به آهستگي توسط بدن جذب مي شود.اگرچه ميزان جذب متغيربوده وغالباًپيشگويي آن امكان پذيرنمي باشد.دربسياري ازبيماران ممكن است حدود50%ازچربي تزريق شده درطي چندماه اول جذب شود. ازآنجائي كه همه سلول هاي چربي تزريق شده زنده نمي مانداين تمايل وجودداردكه تصحيح بيش ازحدموردنيازانجام شود .تابعدازگذشت چندهفته نتايج نهائي مطلوب تربدست آيد.اخيراًچربي راباپلاكت غليظ شده PRPتركيب وبه بافت تزريق مي كنندتاعمرآن طولاني شود.درضمن تزريق پيش ازاندازه دريك ناحيه باعث مي شودكه خونگيري درآن ناحيه مختل شودوچربي تزريق شده نكروزشده وازبين برودبنابراين به پزشك خوداصرارنكنيدكه بيش ازآنچه كه خودصلاح مي دانددريك جلسه به شماچربي تزريقي نمايد.

اكثربيماراني كه تزريق چربي انجام مي دهندازنتايج عمل راضي مي باشندودربسياري ازبيماران تزريق چربي مي تواندبه مقدارقابل توجهي چين وچروك وافتادگي صورت راكاهش دهد.اگرچه ميزان جذب چربي درافرادمختلف تغييربوده وغالباًپيشگويي آن امكان پذيرنمي باشد.امادربسياري ازبيماران ممكن است حداقل نيمي ازچربي تزريق شده درطي چندماه اول جذب شود. تقريباًدرتمامي بيماران مقداري ازچربي تزريق شده به طوردائم باقي مي ماندهرچنداين مقدارازبيماري به بيماري ديگرمتفاوت بوده وممكن است براي برطرف كردن كامل چين وچروك وافتادگي پوست تزريق دوم ودربعضي مواردتزريق سوم لازم باشد.همچنين اخيراًمشاهده شده است كه اگرهمزمان باتزريق چربي ليزرفركشنال co2رو ي ناحيه تزريق شده انجام شودنتايج جوانسازي به مراتب بيشترخواهدشد.


آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین بیستون و چهلستون ، مجتمع پزشکی شقایق
تلفن : 88724048 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیمطالب و مقالاتسوالات پزشکیسایتهای دیگرپیامهای کاربرانبیوگرافی